Skip to content

Polityka prywatności

Szanowny Użytkowniku!
Wiemy jak ważna dla Ciebie jest prywatność Twoich danych osobowych i jak cenisz sobie bezpieczeństwo w sieci. My wyznajemy te same zasady i dlatego też codziennie staramy się zapewnić jak najwyższe standardy prywatności i bezpieczeństwa. Niniejszy dokument ma na celu przybliżenie Tobie najważniejszych informacji o sposobie i zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych zebranych w czasie korzystania przez Ciebie ze Sklepu. Dla Twojej wygody podzieliliśmy te informacje na kilka podstawowych punktów.

Pojęcia użyte w niniejszej Polityce, w szczególności te pisane dużą literą, należy rozumieć w ten sam sposób, w jaki zostały użyte w Regulaminie.

1. Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Passeco Marcinkowski Spółka komandytowa z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Gen. Józefa Dwernickiego 15B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000673567, posługująca się numerem identyfikacji podatkowej (NIP) 9562324356 oraz numerem REGON 36704863700000.

2. Czy Sklep jest zgodny z przepisami RODO?

Tak, zapewniamy Ciebie, że w ramach naszej działalności stosujemy się w pełni do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27.04.20216 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w skrócie: RODO.

3. Jakie dane, w jakim celu oraz przez jaki czas będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Rodzaj Twoich danych osobowych, jakie będziemy przetwarzać zależy przede wszystkim o sposoby, w jakim korzystasz z Sklepu i jego poszczególnych funkcjonalności. Poniższe punkty przedstawiają aktywności, które możesz podejmować na Sklepu ze wskazaniem jakie Twoje dane będziemy wtedy przetwarzać, w jakich celach, na jakiej podstawie oraz jak długo.

 • Przeglądanie stron sklepu
  Cel przetwarzania: Zapoznanie się z treścią
  Rodzaj przetwarzanych danych: Historia przeglądania stron serwisu, preferencje użytkownika, płeć, grupa wiekowa i zainteresowania użytkownika,
  dane dotyczące lokalizacji, adresu IP, ID urządzenia użytkownika, dane dotyczące przeglądarki użytkownika oraz stosowanego systemu operacyjnego.
  Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO; Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  Czas przetwarzania danych: Do czasu opuszczenia stron serwisu przez Użytkownika i usunięcia plików cookies.
 • Rejestracja konta
  Cel przetwarzania: Założenie i prowadzenie Konta przez Użytkownika w Sklepie.
  Rodzaj przetwarzanych danych: Nazwa profilu oraz adres poczty elektronicznej. Dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, nazwa firmy) i kontaktowe (adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres siedziby, numer telefonu, adres poczty elektronicznej), dane rejestrowe (numer NIP, KRS, REGON).
  Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO; Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  Czas przetwarzania danych: Przez okres posiadania Konta oraz przez okres 6 lat od dnia jego usunięcia, a w przypadku danych przekazanych dobrowolnie – do czasu cofnięcia zgody na ich dalsze przetwarzanie.
 • Realizacja zamówień przez sklep
  Cel przetwarzania: Wykonywanie Umowy
  Rodzaj przetwarzanych danych: Dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, nazwa firmy) i kontaktowe (adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres siedziby, numer telefonu, adres poczty elektronicznej), dane rejestrowe (numer NIP, KRS, REGON), numer rachunku bankowego.
  Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO; Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy o rachunkowości ustawami podatkowymi
  Czas przetwarzania danych: Przez okres 6 lat od dnia zrealizowania Zamówienia i wystawienia faktury VAT.
 • Reklamacje i zwroty
  Cel przetwarzania: Realizacja prawa do odstąpienia od Umowy oraz przyjmowanie zwrotów.
  Rodzaj przetwarzanych danych: Dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, nazwa firmy) i kontaktowe (adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres siedziby, numer telefonu, adres poczty elektronicznej), dane rejestrowe (numer NIP, KRS, REGON), numer rachunku bankowego oraz inne dane dobrowolnie udostępnione przez użytkownika.
  Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. c RODO; Art. 6 ust. 1 lit. b RODO; Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  Czas przetwarzania danych: Przez okres 6 lat od dnia odstąpienia od Umowy i zwrotu Towarów, a w przypadku danych przekazanych dobrowolnie – do dnia cofnięcia zgody przez Użytkownika.
 • Rozpatrywanie reklamacji na działanie sklepu
  Cel przetwarzania: Reagowanie na ewentualne usterki i nieprawidłowości w działaniu Sklepu.
  Rodzaj przetwarzanych danych: Imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz inne dane, które użytkownik dobrowolnie udostępni w związku z reklamacją.
  Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO; Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  Czas przetwarzania danych: Przez okres 6 lat od dnia rozpatrzenia reklamacji, a w przypadku danych przekazanych dobrowolnie – do dnia cofnięcia zgody przez Użytkownika.
 • Formularz kontaktowy
  Cel przetwarzania: Kontakt ze Sprzedawcą
  Rodzaj przetwarzanych danych: Adres poczty elektronicznej, numer telefonu, imię oraz inne dane ewentualnie przekazane przez Użytkownika.
  Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO; Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  Czas przetwarzania danych: Przez okres 6 miesięcy od dnia otrzymania wiadomości.
 • Marketing produktów i usług własnych
  Cel przetwarzania: Marketing produktów i usług własnych
  Rodzaj przetwarzanych danych: Dane identyfikacyjne i kontaktowe (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres poczty elektronicznej, adres), historia zamówień, historia wyszukiwania, daty logowania i rejestracji konta, historia komunikacji z Użytkownikiem, inne dobrowolnie podane informacje na temat zainteresowań, preferencji – profilowanie
  Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  Czas przetwarzania danych: Do czasu usunięcia plików cookies, do czasu usunięcia Konta lub do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika.
 • Marketing produktów i usług podmiotów trzecich
  Cel przetwarzania: Marketing produktów i usług oferowanych przez podmioty trzecie
  Rodzaj przetwarzanych danych: Dane identyfikacyjne i kontaktowe (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres poczty elektronicznej, adres), historia zamówień, historia wyszukiwania, daty logowania i rejestracji konta, historia komunikacji z użytkownikiem. inne dobrowolnie podane informacje na temat zainteresowań, preferencji – profilowanie
  Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  Czas przetwarzania danych: Do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika.
 • Analiza danych o użytkownikach
  Cel przetwarzania: Analiza danych w celu weryfikacji zainteresowania Sklepem.
  Rodzaj przetwarzanych danych: Dane identyfikacyjne i kontaktowe (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres poczty elektronicznej, adres),
  Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  Czas przetwarzania danych: Do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika.

4. Kto może mieć dostęp do Twoich danych?

Poza Sprzedawcą dostęp do Twoich danych będą miały również podmioty, które dostarczają określone rozwiązania informatyczne, wykorzystywane w ramach działania Sklepu. Będą to w szczególności:

 • dhosting.pl Sp. z o.o. (cel przetwarzania: usługi hostingowe, transfer danych: EOG)
 • Google LLC (cel przetwarzania: usługi analityczne, reklamowe, transfer danych: poza EOG)
 • Google Ireland Limited (cel przetwarzania: usługi analityczne, reklamowe, transfer danych: EOG)
 • Meta Platforms Inc. (cel przetwarzania: dostawca Facebook Pixel, transfer danych: poza EOG)
 • Meta Platforms Ireland Limited (cel przetwarzania: dostawca Facebook Pixel, transfer danych: EOG)

Twoje dane będą również przetwarzane przez inne podmioty, z usług których korzystamy w ramach prowadzonej przez Nas działalności. Będą to w szczególności podmioty dostarczające usługi księgowe, bankowe, pocztowe i kurierskie oraz prawne.

5. Czy Twoje dane są przesyłane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych?

Tak, w związku z korzystaniem przez Nas z usług podmiotów, które mają siedzibę, zakład, centra danych lub podwykonawców w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, może dojść do takiego transferu Twoich danych. W każdym takim przypadku przekazanie danych opiera się na odpowiednich, przewidzianych w RODO, narzędziach i rozwiązaniach, w szczególności decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony tych danych lub na standardowych klauzulach umownych.

Twoje dane nie będą natomiast przekazywane do organizacji międzynarodowych.

6. Na jakich zasadach opiera się przetwarzanie Twoich danych osobowych?

Dokładamy szczególnych starań w celu ochrony Twojej prywatności, z starannością dobierając i stosując odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze informatycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpieczające dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

7. Jakie prawa przysługują Tobie w związku z przetwarzaniem przez Nas danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych, przysługują Tobie następujące prawa:

 1. dostępu do danych – przez co należy rozumieć żądanie przekazania Tobie informacji o tym jakie Twoje dane są przez Nas przetwarzane i w jaki sposób się to odbywa,
 2. żądania sprostowania lub uzupełnienia Twoich danych,
 3. żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych – w niektórych przypadkach, wynikających z art. 18 RODO, możesz żądać od Nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 4. żądania przeniesienia Twoich danych osobowych,
 5. zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych – zgłaszając sprzeciw musisz wskazać w jaki sposób Twoja szczególna sytuacja uniemożliwia Nam przetwarzania Twoich danych osobowych.

Dodatkowo, w razie uznania, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób sprzeczny z prawem, masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Każde ze wskazanych powyżej żądań możesz zrealizować – według własnego uznania – poprzez przesłanie go do Nas pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

8. Z kim możesz się skontaktować, jeśli masz pytanie dotyczące ochrony danych osobowych?

Z uwagi na skalę prowadzonej przez Nas działalności nie zdecydowaliśmy się wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania bądź wątpliwości odnośnie do zakresu, charakteru, celu lub podstawy prawnej przetwarzania Twoich danych możesz skontaktować się z Nami korzystając z formularza kontaktowego lub danych kontaktowych podanych w Regulaminie i na stronach Sklepu.

9. Czy przetwarzamy dane osobowe osób małoletnich?

Sklep nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16 roku życia i dane tych osób nie są zbierane w sposób zamierzony.

10. Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne?

Udostępniasz swoje dane osobowe całkowicie dobrowolnie, poza przypadkami, gdy dane są przetwarzane w celach związanych z realizacją obowiązków prawnych ciążących na Nas jako administratorze danych. Podanie danych może być jednak niezbędne do prawidłowego korzystania z Sklepu, w tym również zawierania umów i realizacji dostaw.

11. Informacja o plikach cookies

Korzystając z Naszego serwisu akceptujesz stosowanie przez Nas tzw. plików cookies. Zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer. Pliki te nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest możliwe ustalenie Twojej tożsamości. Pliki te pozwalają natomiast ustalić Twoje zwyczaje i preferencje.

Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie informacji w plikach cookies. Możesz to jednak zmienić w każdym czasie z poziomu swojej przeglądarki. Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach:
Microsoft Edge https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
Opera http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
Safari https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

12. Zmiany Polityki Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności w każdym czasie. Wszelkie zmiany będą publikowane w Sklepie i będą obowiązywać na przyszłość.