Skip to content

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.passeco.pl

 • Postanowienia ogólne i definicje
 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin”) określa ogólne warunki sprzedaży Towarów oraz świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.passeco.pl (dalej: „Sklep”) przez Passeco Marcinkowski Spółka komandytowa z siedzibą w Toruniu przy ul. Gen. Józefa Dwernickiego 15B (dalej: „Sprzedawca”).
 2. Sklep jest skierowany zarówno do Przedsiębiorców, jak i Konsumentów, o ile posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Informacje o oferowanych przez Sprzedawcę towarach nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c. i powinny być traktowane wyłącznie jako zaproszenie do zawarcia Umowy.
 4. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest:
  1. elektronicznie – adres poczty elektronicznej: zamowienia@passeco.pl,
  2. telefonicznie – pod numerem telefonu: 692 462 662,
  3. tradycyjnie – ul. gen. Józefa Dwernickiego 15B, 87-100 Toruń.
 5. Zdjęcia i opisy Towarów, znaki towarowe, oznaczenia lub nazwy poszczególnych Towarów lub ich producentów podlegają ochronie prawnej przewidzianej we właściwych przepisach prawa.
 6. Wszystkie Towary w Sklepie są fabrycznie nowe.
 7. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny na stronach Sklepu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 8. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem uzyskania dostępu do systemu Użytkownika przez nieuprawnione osoby trzecie, bez zgody lub wiedzy Użytkownika. W przypadku korzystania ze Sklepu ryzyko to jest takie samo, jak w przypadku innych tego typu aktywności w sieci Internet. Dla zminimalizowania tego ryzyka Użytkownik powinien dbać o ochronę swojego systemu, podejmując w tym kierunku odpowiednie kroki (np. zainstalować program antywirusowy i antymalware) oraz stosując się do podstawowych zasad przeglądania sieci Internet i dokonywania za jej pośrednictwem zakupów (https://uokik.gov.pl/stracisz_dane_stracisz_pieniadze.php).

 • Definicje

Użyte w tym dokumencie pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin – to niniejszy dokument określający zasady sprzedaży Towarów oraz świadczenia usług przez Sprzedawcę,
 2. Sklep – oznacza to prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy działający pod adresem www.passeco.pl, który oferuje Towary,
 3. Sprzedawca – to spółka działająca pod firmą Passeco Marcinkowski Spółka komandytowa z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Gen. Józefa Dwernickiego 15B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000673567, posługująca się numerem identyfikacji podatkowej (NIP) 9562324356 oraz numerem REGON 36704863700000,
 4. Towar lub Towary – to produkty oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu będące również prekursorami materiałów wybuchowych, 
 5. Przedsiębiorca – oznacza to przedsiębiorcę w rozumieniu art. 431 kodeksu cywilnego,
 6. Konsument – oznacza to konsumenta w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego oraz Przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną, która zawierając Umowę działa w bezpośrednim związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, ale dla której Umowa nie posiada jednak charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej,
 7. Użytkownik – to każda osoba korzystająca ze Sklepu, przy czym przez korzystanie należy rozumieć również samo przeglądanie Sklepu,
 8. Przeciętny Użytkownik – to każda osoba fizyczna lub prawna działająca w celach niezwiązanych z działalnością handlową, gospodarczą lub zawodową tej osoby,
 9. Konto – to przydzielona danemu Użytkownikowi część Sklepu, dostępna dla niego po zarejestrowaniu i zalogowaniu się do systemu Sklepu,
 10. Polityka Prywatności – to dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Sprzedawcę w związku z korzystaniem ze Sklepu,
 11. Umowa – to umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem, po złożeniu potwierdzeniu przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Użytkownika,
 12. Zamówienie – to oświadczenie Użytkownika, z którego wynika jego wola do zawarcia Umowy, określająca w szczególności rodzaj oraz ilość Towaru.

 • Warunki korzystania ze Sklepu
 1. Sklep jest przeznaczony dla Przedsiębiorców, którzy mają uzasadnione zapotrzebowanie na dany Towar. W zakresie, w jakim przepisy prawa na to pozwalają zakupy w Sklepie mogą być dokonywane również przez Przeciętnego Użytkownika.
 2. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest posiadanie urządzenia mającego dostęp do sieci Internet (może to być komputer, smartfon lub tablet) z zainstalowaną przeglądarką internetową z włączoną obsługą plików cookies, a także posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy, jak również założenie Konta wymagają uprzedniego zaakceptowania przez Użytkownika Regulaminu i Polityki Prywatności.
 4. Sprzedawca zapewnia dostęp do Sklepu przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem ewentualnych awarii lub usterek, w tym wynikający z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy.
 5. Korzystając ze Sklepu Użytkownik jest w szczególności zobowiązany do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, 
  2. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, 
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy, 
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, 
  6. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. 
 6. Ze Sklepu może korzystać, w tym poprzez składanie Zamówień, wyłącznie Użytkownik, który ma aktywne Konto. 
 7. Dokonywanie zakupów w Sklepie wiąże się z obowiązkiem Użytkownika zapłaty ceny za zamówione Towary i ich dostawę.
 8. Użytkownik zamierzający odsprzedać Towary nabyte w Sklepie przyjmuje do wiadomości, że nabywanie, wprowadzanie, posiadanie lub stosowanie prekursorów materiałów wybuchowych podlegających ograniczeniu przez Przeciętnych Użytkowników jest co do zasady niedozwolone, chyba że dane państwo członkowskie wprowadziło lub ustanowiło system pozwoleń umożliwiający udostępnianie Przeciętnym Użytkownikom lub wprowadzanie, posiadanie lub stosowanie przez nich niektórych prekursorów materiałów wybuchowych podlegających ograniczeniom. 

 • Konto
 1. Sklep umożliwia Użytkownikowi bezpłatne zakładanie i prowadzenie Konta, po wcześniejszej rejestracji, która następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, zaakceptowaniu Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a następnie akceptacji Użytkownika przez Sprzedawcę i kliknięciu przez Użytkownika w link aktywacyjny otrzymany na podany adres poczty elektronicznej.
 2. Zakładając Konto Użytkownik powinien podać:
  1. nazwę Użytkownika,
  2. hasło do Konta,
  3. nazwę Przedsiębiorcy,
  4. imię i nazwisko osoby reprezentującej Użytkownika,
  5. adres siedziby (ulica oraz miasto wraz z kodem),
  6. adres poczty elektronicznej,
  7. numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub  – w przypadku Konsumentów – numer PESEL Użytkownika.
  8. dowód tożsamości osoby fizycznej uprawnionej do reprezentowania Użytkownika,
  9. rodzaj prowadzonej działalności handlowej, gospodarczej lub zawodowej,
  10. zamierzone stosowanie prekursorów materiałów wybuchowych podlegających ograniczeniom.
 3. Konto zawiera historię dotychczasowych Zamówień danego Użytkownika.
 4. Konto zostaje założone na czas nieoznaczony i zostanie usunięte przez Sprzedawcę na żądanie posiadającego go Użytkownika.
 5. Nazwa Użytkownika jest jego identyfikatorem w systemie Sklepu. Nazwa może być obrana dowolnie, ale nie może być dwóch Użytkowników o tej samej nazwie. W przypadku, gdy wybrana przez danego Użytkownika nazwa jest już wykorzystana, Użytkownik będzie musiał wybrać inną nazwę.
 6. Zakładając Konto Użytkownik będzie musiał ustawić hasło chroniące dostęp do tego Konta. Użytkownik nie powinien udostępniać tego hasła innym osobom. Gdy Użytkownik zapomni swoje hasło będzie mógł skorzystać z opcji jego przypominania lub zmiany.

 • Składanie Zamówienia i zawarcie Umowy
 1. Zamówienie mogą złożyć wyłącznie Użytkownicy posiadający Konto.
 2. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik powinien:
  1. wybrać Towar lub Towary poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”, przy czym Użytkownik może określić w tym momencie ilość oraz – w wybranych przypadkach – wielkość opakowania zamawianych Towarów,
  2. wybrać jedną z dostępnych form dostawy zamówionych Towarów (kurier, paczkomaty lub odbiór osobisty) oraz wskazać miejsce dostawy, jeśli jest inne niż adres Użytkownika, przy czym wybrana przez Użytkownika forma dostawy ma wpływ na jego koszt,
  3. wybrać jedną z dostępnych form płatności (przelew tradycyjny, przelew online i inne formy płatności natychmiastowych oraz płatność za pobraniem),
  4. wskazać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT (jeśli ma to zastosowanie),
  5. zaznaczyć, że zapoznał się z Regulaminem i Polityką Prywatności,
  6. potwierdzić wolę zawarcia Umowy poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 3. Po podaniu przez Użytkownika wszystkich danych, wyświetli mu się podsumowanie Zamówienia zawierającego zestawienie zamawianych Towarów, sposób dostawy i płatności oraz łączna kwota do zapłaty.
 4. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień Regulaminu, Sprzedawca potwierdzi otrzymanie i realizację Zamówienia, wysyłając wiadomość elektroniczną na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, potwierdzenie zamówienia zawierające zestawienie zamawianych Towarów, ich ilości, cenę jednostkową, sposób i miejsce dostawy oraz sposób płatności. 
 5. Jeżeli Zamówienie obejmujące prekursory materiałów wybuchowych podlegające ograniczeniom złożył Użytkownik, z którym Sprzedawca w ciągu jednego roku poprzedzającego datę złożenia Zamówienia nie zawarł żadnej Umowy o warunkach podobnych do warunków tego Zamówienia, przed potwierdzeniem Zamówienia Sprzedawca zwróci się do tego Użytkownika o złożenie oświadczenia zawierającego między innymi poniższe informacje:
  1. dowód tożsamości osoby fizycznej uprawnionej do reprezentowania tego Użytkownika,
  2. rodzaj działalności handlowej, gospodarczej lub zawodowej prowadzonej przez tego Użytkownika,
  3. zamierzone stosowanie prekursorów materiałów wybuchowych podlegających ograniczeniom przez tego Użytkownika.
 6. Przed potwierdzeniem Zamówienia złożonego przez Przeciętnego Użytkownika Sprzedawca sprawdzi dowód tożsamości i pozwolenie tego Przeciętnego Użytkownika zgodnie z polskim systemem pozwoleń i odnotowuje na tym pozwoleniu ilość udostępnionego prekursora materiałów wybuchowych podlegającego ograniczeniom.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy potwierdzenia Zamówienia, jeżeli jego realizacja jest niemożliwa. W szczególności Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy potwierdzenia Zamówienia, jeżeli ma uzasadnione powody, by wątpić w to, że zamierzone stosowanie prekursorów materiałów wybuchowych podlegających ograniczeniom jest zgodne z prawem lub że Użytkownik zamierza stosować ten prekursor do celu zgodnego z prawem. 
 8. Do zawarcia Umowy dochodzi w momencie potwierdzenia przez Sprzedawcę Zamówienia w sposób określony w ust. 5 powyżej. Potwierdzenie Zamówienia określa warunki zawartej Umowy.

 • Realizacja Umowy
 1. Dostawy Towarów są realizowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na adres wskazany w Zamówieniu.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dostawy będą realizowane przez podmioty trzecie.
 3. Składając Zamówienie Użytkownik może wybrać jedną z dostępnych form dostawy (kurier, paczkomaty lub odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy).
 4. Sprzedawca dostarczy Towary w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania płatności za zamówione Towary. W przypadku wyboru przez Użytkownika formy płatności za pobraniem, Sprzedawca dostarczy Towary w terminie ___ dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.
 5. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Użytkownika o opóźnieniu w dostawie Towarów lub braku możliwości dostawy Towarów, wskazując jednocześnie tego przyczyny. W przypadku opóźnienia w dostawie Towarów przekraczającego 7 dni, Użytkownik może odstąpić od Umowy, składając w tym celu oświadczenie o odstąpieniu w ciągu kolejnych 7 dni.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dostarczenia partiami Towarów objętych jednym Zamówieniem. 
 7. Niezwłocznie po dostarczeniu zamówionych Towarów, Użytkownik otrzyma na podany przez siebie adres poczty elektronicznej.
 8. Ceny Towarów podane w ich opisie na stronach Sklepu wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT, który zostanie każdorazowo doliczony do ceny Towarów. Do ceny Towarów będzie każdorazowo doliczony też koszt dostawy, w wysokości zależnej od wybranej przez Użytkownika formy dostawy, z wyłączeniem wybrania odbioru osobistego jako formy dostawy.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów w każdym czasie. Zmiana nie dotyczy jednak cen Towarów objętych Zamówieniem po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę.
 10. Użytkownik może wybrać następujące metody płatności:
  1. Przelew tradycyjny – w tym przypadku środki pieniężne powinny wpłynąć na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy. Po bezskutecznym upływie tego czasu, Sprzedawca może odstąpić od Umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu w terminie kolejnych 14 dni, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej,
  2. Płatność z odroczonym terminem płatności – w tym przypadku środki pieniężne powinny wpłynąć na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie wskazanym w potwierdzeniu Zamówienia,
  3. Szybkie płatności online, przez który należy rozumieć wszelkie sposoby pozwalające na natychmiastowe przetworzenie żądania Użytkownika przekazania środków na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  4. Gotówka przy odbiorze osobistym,
  5. Płatność za pobraniem – w tym przypadku Użytkownik zobowiązany jest zapłacić cenę za Towary i ich dostawę najpóźniej w momencie ich odbioru.
 11. Niezwłocznie po dostawie Towarów Sprzedawca prześle Użytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, na co Użytkownik wyraża zgodę, fakturę VAT za dostarczone Towary. 
 12. Sprzedawca wystawi korektę faktury VAT wyłącznie w razie sporządzenia odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie obniżenia podstawy opodatkowania.

 • Ustawowe prawo odstąpienie od Umowy przez Konsumenta
 1. Przeciętnemu Użytkownikowi nie przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od Umowy, której przedmiotem są prekursory materiałów wybuchowych, o czym ten Użytkownik jest informowany przed złożeniem Zamówienia. Ewentualny zwrot Towarów jest możliwy na podstawie porozumienia Stron.
 2. Użytkownik będący Konsumentem może w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru, niebędącego prekursorem materiałów wybuchowych, zrealizować swoje ustawowe prawo odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyny. 
 3. Do zachowania 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na jeden z adresów kontaktowych Sprzedawcy wskazany w pkt I ust. 4 Regulaminu. Oświadczenie może być sformułowane samodzielnie przez Użytkownika. Wystarczy, że będzie z niego wynikać, że Użytkownik odstępuje od Umowy w zakresie wszystkich lub niektórych Towarów objętych dostarczonym Zamówieniem. Użytkownik może (ale nie musi) skorzystać również z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowiącego załącznik nr 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 
 4. W przypadku odstąpienia Użytkownika od umowy sprzedaży, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od Umowy, zwraca wszystkie dokonane przez Użytkownika płatności za Towary objęte odstąpieniem. Sprzedawca stosuje tę samą metodę płatności, jakiej użył Użytkownik, chyba że Strony uzgodniły inny sposób zwrotu płatności. W tym samym terminie Użytkownik ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy Towary objętych jego odstąpieniem od Umowy. Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w przypadkach wskazanych w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 6. Sprzedawca wystawi odpowiednią korektę faktury VAT obejmującą Towary co do których Użytkownik odstąpił od Umowy i prześlę ją na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

 • Reklamacja
 1. W razie stwierdzenia, że dostarczone mu Towary są niezgodne z Umową, Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w rozdziale 5a ustawy z dnia 30 maja 20214 r. o prawach konsumenta, w tym w szczególności do żądania od Sprzedawcy naprawy lub wymiany Towaru.
 2. Jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, Sprzedawca może dokonać wymiany Towaru, gdy Konsument żąda naprawy, lub dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.
 3. Przepisy kodeksu cywilnego o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej są wyłączone w Umowach zawartych z Przedsiębiorcami. 
 4. Reklamacje należy kierować na jeden z adresów kontaktowych Sprzedawcy określonych w pkt I ust. 4 Regulaminu. 
 5. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę/imię lub nazwisko Użytkownika, numer Zamówienia, numer faktury VAT, krótki opis niezgodności z Umową lub wady.
 6. Reklamacja Konsumenta zostanie rozpoznana w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 7. Reklamacja Przedsiębiorcy zostanie rozpoznana w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 8. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku. 
 9. Użytkownik może również składać reklamacje na sposób funkcjonowania Sklepu. Postanowienia ust. 4 – 8 powyżej stosuje się odpowiednio.

 • Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń

Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 

  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy; 
  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między nim a Sprzedawcą; 
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl

 • Ochrona danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Sprzedawcę zawarte są w Polityce Prywatności. Sprzedawca zapewnia, że przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z przepisami prawa.

 • Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej pod którą działa, strony internetowej Sklepu, a także do logotypów Sklepu należą do Sprzedawcy. 
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem będącym Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym dla tego Użytkownika. 
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem będącym Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy. 
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony Regulamin będzie miał zastosowanie do Umów zawartych po jego wprowadzeniu. 
 6. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu Użytkownik posiadający Konto zostanie poinformowany na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Użytkownik nie akceptujący zmienionego Regulaminu może usunąć Konto. Brak jakiejkolwiek odpowiedź na informację o zmianie Regulaminu będzie traktowany jako akceptacja przez Użytkownika nowego Regulaminu.